Algemene leveringsvoorwaarden

Definities

In deze algemene voorwaarden van Antheos (hierna: de “Voorwaarden”) wordt het volgende verstaan onder:

 1. a) Antheos: Antheos v.o.f, gevestigd te Amsterdam;
 2. b) Opdrachtgever: iedere rechtspersoon of personenvennootschap die met Antheos een Overeenkomst aangaat, dan wel onderhandelt over de totstandkoming daarvan, dan wel daartoe een offerte vraagt of jegens wie Antheos enige (rechts-)handeling verricht;
 3. c) Overeenkomst: iedere Overeenkomst (waaronder iedere (rechts-)handeling ter voorbereiding en/of ter uitvoering van die Overeenkomst) die tot stand is gekomen tussen Antheos en de Opdrachtgever, waaronder, maar niet beperkt tot, overeenkomsten waarbij de Opdrachtgever Antheos opdracht geeft tot het leveren van Diensten;
 4. d) Open trainingen: door Antheos aangeboden cursussen, trainingen en andere vormen van opleidingen en programma’s waarvoor op individuele basis wordt ingeschreven;
 5. e) Incompany trainingen: cursussen, trainingen en andere vormen van opleidingen en programma’s die door Antheos (uitsluitend) aan de Opdrachtgever worden aangeboden;
 6. f) Diensten: alle diensten c.q. werkzaamheden, in de ruimste zin van het woord, die het onderwerp van een Overeenkomst vormen, waaronder maar niet beperkt tot het geven van cursussen, trainingen/trainingsprogramma’s (waaronder Open trainingen en Incompany trainingen), opleidingen, maatwerk, leer- en ontwikkelingstrajecten, talent-, team- en MD trajecten, adviestrajecten over structuur en (leer)cultuur, coaching en interventies, een en ander inclusief het verstrekken van cursus- en trainingsmateriaal en het toegang verlenen tot digitale leerondersteuning of platforms;
 7. g) Medewerker: iedere (rechts)persoon, al dan niet in dienst van Antheos, die namens Antheos met de uitvoering van de Overeenkomst c.q. het verrichten van de Diensten is belast.

Artikel 1 – Algemeen

 1. Deze Voorwaarden maken deel uit van alle Overeenkomsten en Diensten en zijn van toepassing op alle daarmee verband houdende (rechts)handelingen van Antheos en de Opdrachtgever, waaronder aanbiedingen, offertes en facturen.
 2. Deze Voorwaarden zijn uitdrukkelijk niet van toepassing in geval de opdrachtgever een natuurlijk persoon is; in dat geval zijn de algemene consumentenvoorwaarden van de NRTO van toepassing.
 3. De toepasselijkheid van (algemene) voorwaarden of bedingen van de Opdrachtgever wordt door Antheos uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Indien sprake is van een Overeenkomst gesloten met meer dan één Opdrachtgever, is iedere Opdrachtgever hoofdelijk gehouden  tot nakoming van alle verplichtingen die op grond van de Overeenkomst en deze Voorwaarden op een Opdrachtgever rusten.
 5. Wijzigingen van c.q. aanvullingen op deze Voorwaarden en/of de Overeenkomst zijn slechts van toepassing indien en voor zover deze door Antheos schriftelijk zijn vastgelegd en gelden uitsluitend voor die betreffende Overeenkomst.
 6. In afwijking van het bepaalde in de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW worden alle werkzaamheden, ongeacht of de opdracht is verleend met het oog op een bepaalde persoon, uitsluitend aanvaard en verricht door Antheos en zijn de bestuurders alsmede degenen die voor de betreffende vennootschap werkzaam zijn, niet persoonlijk gebonden of aansprakelijk en eindigt de opdracht aan Antheos niet door hun dood, onder curatele stelling, surséance of faillissement.
 7. Door aanvaarding van deze Voorwaarden, stemt Opdrachtgever ook in met toepasselijkheid van deze Voorwaarden op toekomstige Overeenkomsten, Diensten, aanbiedingen, offertes en facturen.
 8. Antheos neemt privacy serieus. Door aanvaarding van deze Voorwaarden verklaart Opdrachtgever ook kennis genomen te hebben van de privacy verklaring van Antheos en hiermee akkoord te gaan.

Artikel 2 – Offertes en totstandkoming Overeenkomsten

 1. Offertes van Antheos zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte uitdrukkelijk anders is vermeld. Aan kennelijke verschrijvingen en/of fouten in de offerte kan de Opdrachtgever geen rechten ontlenen.
 2. Een Overeenkomst tussen Antheos en de Opdrachtgever komt slechts tot stand indien en voor zover:
  a) Antheos een door de Opdrachtgever ondertekende schriftelijke offerte van Antheos heeft ontvangen;
 3. b) Antheos een aanmelding dan wel opdracht van Opdrachtgever schriftelijk heeft aanvaard.
 4. Wijzigingen of aanvullingen van deze Voorwaarden of een Overeenkomst, alsmede (mondelinge) afspraken en/of toezeggingen van (medewerkers van) Antheos zijn slechts geldig indien deze schriftelijk door Antheos zijn aanvaard.

Artikel 3 – Prijzen en prijswijziging

 1. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, zijn de prijzen voor Diensten van Antheos:
  a) gebaseerd op de ten tijde van de totstandkoming van de Overeenkomst geldende lonen, loonkosten en sociale- en overheidslasten c.q. belastingen;
  b) exclusief reis-, verblijfkosten;
 2. c) exclusief materiaal- en shipmentkosten;
  d) exclusief de kosten van de eventuele huur van audiovisuele apparatuur; voor het gebruik van digitale online en offline leerplatforms, performance tools, analyse en management informatie en (interactieve) leertablets;
  e) exclusief de huur van accommodatie;
  f) exclusief de kosten van verblijf van docenten, trainers, adviseurs en deelnemers tenzij anders vermeld;
  g) exclusief BTW.
 3. In afwijking van het bepaalde in lid 1 geldt dat in de prijs voor Open trainingen de in lid 1onder c), d) en f) genoemde kosten wel zijn inbegrepen.
 4. Antheos is gerechtigd de prijzen, ook indien deze schriftelijk zijn bevestigd, te wijzigen als gevolg van marktontwikkelingen, stijgingen van een of meer van de in lid 1 onder a) genoemde kostprijsfactoren, overmacht of onvoorziene omstandigheden , een en ander indien tussen de totstandkoming van de Overeenkomst en de ingangsdatum van de Overeenkomst een periode van meer dan 3 maanden is gelegen.

Artikel 4 – Facturering

 1. Betaling dient plaats te vinden binnen 28 dagen na dagtekening van de factuur, onverminderd het recht van Antheos om vooruitbetaling te verlangen indien zij daartoe aanleiding ziet.
 2. Alle aan de Opdrachtgever in rekening gebrachte bedragen moeten zonder korting of inhouding worden voldaan. De Opdrachtgever is niet bevoegd tot verrekening.
 3. Bij niet-betaling of niet volledige betaling binnen de in lid 1 bedoelde termijn is de Opdrachtgever, zonder dat een ingebrekestelling vereist is, in verzuim en is de Opdrachtgever over het openstaande bedrag een contractuele rentevergoeding verschuldigd gelijk aan de op dat moment in Nederland geldende wettelijke handelsrente, vermeerderd met een opslag van 3%.
 4. Alle kosten die voor Antheos verbonden zijn aan de inning van hetgeen de Opdrachtgever aan Antheos verschuldigd is, zijn voor rekening van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten (daaronder mede begrepen een redelijke vergoeding voor de door Antheos aan de inning te besteden tijd) worden gesteld op ten minste 15% van de verschuldigde hoofdsom (met inbegrip van de onder artikel 4.3 genoemde rente), met een minimum van EUR 250,-, onverminderd het recht van Antheos om de werkelijke kosten te vorderen, indien deze hoger blijken te zijn.
 5. Facturen ter zake Overeenkomsten worden in beginsel 2 weken voor de eerste dag van de overeengekomen training aan de Opdrachtgever gestuurd. In geval van een wijziging van een Overeenkomst als voorzien in artikelen 6 en 7, wordt de vergoeding als bedoeld in leden 6 en 4 van die respectieve artikelen in beginsel 2 weken voor de nieuw overeengekomen datum van de eerste dag van de training gefactureerd.

Artikel 5 – Overmacht Antheos

 1. Er is sprake van overmacht als door een van de wil van Antheos onafhankelijke omstandigheid de nakoming van de verplichtingen van Antheos jegens de Opdrachtgever geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van Antheos kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst te voorzien was. Tot die omstandigheden worden onder andere gerekend: epidemieën, pandemieën, natuurrampen, ernstige (ver)storingen in het bedrijf van Antheos (zoals bovenmatig ziekteverzuim), ontoereikende beschikbaarheid van trainers en adviseurs, wanprestatie bij of vertraging aan de zijde van (personeel van) toeleverancier(s) van Antheos dan wel bij (personeel van) door Antheos in verband met de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden of zaken, maatregelen van enige overheidsinstantie, alsmede het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning.
 2. Antheos behoudt zich het recht voor jegens de Opdrachtgever om in geval van overmacht opdrachten uit hoofde van Overeenkomsten te annuleren, te wijzigen, te verplaatsen (naar tijd en/of locatie), dan wel op te schorten tot de omstandigheden die de overmacht opleveren zich niet langer voordoen. Indien de situatie van overmacht langer duurt dan 6 maanden, is ieder van partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden en zal door Antheos met het factuurbedrag worden gerestitueerd, tenzij deze ontbinding plaatsvindt nadat de opdracht op verzoek van de Opdrachtgever is verplaatst (naar tijd en/of locatie), in welk geval geen restitutie plaatsvindt. Ingeval van overmacht en/of ontbinding op grond van dit artikellid heeft de Opdrachtgever geen recht op (enige) schadevergoeding, ook niet als Antheos als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben.
 3. Antheos is gerechtigd betaling te vorderen van de werkzaamheden die in het kader van uitvoering van de betreffende Overeenkomst zijn verricht , voordat de tot nakoming verhinderende omstandigheid, zich aandiende.

Artikel 6 – Annulering en wijziging Incompany trainingen

 1. Annulering – om welke reden dan ook – door de Opdrachtgever van een Incompany training (of gedeelte hiervan) vindt uitsluitend schriftelijk c.q. per e-mail plaats.
 2. Ingeval van annulering van een Incompany training (of gedeelte hiervan) is de Opdrachtgever, ongeacht de reden voor annulering, een vierde gedeelte van de overeengekomen prijs aan Antheos verschuldigd, indien tussen de datum van de in lid 1 bedoelde schriftelijke kennisgeving en de eerste dag waarop de Incompany training volgens de Overeenkomst zou plaatsvinden een periode is gelegen van meer dan 30 dagen.
 3. Ingeval van annulering van een Incompany training (of gedeelte hiervan) binnen 30 dagen voor de eerste dag waarop de Incompany training volgens de Overeenkomst zou plaatsvinden, is de Opdrachtgever de in de Overeenkomst overeengekomen prijs aan Antheos:
  a) geheel verschuldigd ingeval van annulering van een Incompany training zes dagen of minder voor de eerste dag waarop de Incompany training volgens de Overeenkomst zou plaatsvinden;
  b) voor de helft verschuldigd ingeval van annulering van een Incompany training meer dan zes dagen voor de eerste dag waarop de Incompany training volgens de Overeenkomst zou plaatsvinden.
 4. Kosten die Antheos aan derden verschuldigd is in verband met de uitvoering van een Overeenkomst worden ingeval van annulering – om welke reden dan ook – integraal aan de Opdrachtgever in rekening gebracht.
 5. Wijzigingen in de data en/of de aard en/of de omvang van een Overeenkomst dienen altijd vooraf schriftelijk met Antheos overeengekomen te worden.
 6. Ingeval de Opdrachtgever de in de Overeenkomst overeengekomen data (gedeeltelijk) wil wijzigen (verplaatsing), waarvoor de Opdrachtgever een schriftelijk (c.q. e-mail) verzoek bij Antheos indient, is de Opdrachtgever – onverminderd het recht van Antheos om het verzoek tot wijziging te weigeren, in welk geval het bepaalde in leden 1 tot en met 4 geldt – voor die wijziging aan Antheos een vergoeding verschuldigd van:
 7. 75% van de overeengekomen prijs, met een maximum van € 7.500,- indien de Opdrachtgever zijn verzoek binnen zes dagen voorafgaand aan de eerste dag waarop de Incompany training volgens de Overeenkomst zou plaatsvinden bij Antheos indient;,
 8. 50% van de overeengekomen prijs met een maximum van € 5.000,- indien de Opdrachtgever zijn verzoek binnen 30 dagen voorafgaand aan de eerste dag waarop de Incompany training volgens de Overeenkomst zou plaatsvinden en niet later dan zes dagen voorafgaand aan die dag bij Antheos indient;
 9. 25% van de overeengekomen prijs met een maximum van € 2.500,- indien de Opdrachtgever zijn verzoek meer dan 30 dagen voorafgaand aan de eerste dag waarop de Incompany training volgens de Overeenkomst zou plaatsvinden bij Antheos indient.
 10. Bij de toepassing van de in leden 2, 3 en 6 bedoelde termijnen wordt gerekend vanaf de dag volgend op de datum van de in lid 1 dan wel lid 6 bedoelde schriftelijke mededeling/verzoek.

Artikel 7 – Annulering en wijziging van deelname aan Open trainingen

 1. Annulering – om welke reden dan ook – door de Opdrachtgever van Open trainingen vindt uitsluitend schriftelijk of per e-mail plaats.
 2. Ingeval van annulering van deelname aan een Open training is de Opdrachtgever, ongeacht de reden voor annulering:
 3. a) De overeengekomen prijs niet verschuldigd indien tussen de datum van de in lid 1 bedoelde schriftelijke kennisgeving en de eerste dag waarop de Open training volgens de Overeenkomst zou plaatsvinden een periode is gelegen van 30 dagen of meer;
  b) De volledige overeengekomen prijs verschuldigd indien tussen de datum van de in lid 1 bedoelde schriftelijke kennisgeving en de eerste dag waarop de Open training volgens de Overeenkomst zou plaatsvinden een periode is gelegen van minder dan 30 dagen. De Overeenkomst tot deelname aan een Open training kan door de Opdrachtgever met inachtneming van het volgende lid schriftelijk (c.q. per e-mail) worden gewijzigd.
 4. Ingeval van wijziging van de Overeenkomst is de Opdrachtgever:
  a) De overeengekomen prijs niet verschuldigd indien tussen de datum van de in lid 1 bedoelde schriftelijke kennisgeving en de eerste dag waarop de Open training volgens de Overeenkomst zou plaatsvinden een periode is gelegen van 30 dagen of meer;b ) 25% van de prijs verschuldigd indien tussen de datum van de in lid 1 bedoelde schriftelijke kennisgeving en de eerste dag waarop de Open training volgens de Overeenkomst zou plaatsvinden een periode is gelegen van 14 dagen of meer; c) 50% van de overeengekomen prijs verschuldigd indien tussen de datum van de in lid 1 bedoelde schriftelijke kennisgeving en de eerste dag waarop de Open training volgens de Overeenkomst zou plaatsvinden een periode is gelegen van minder dan 14 dagen.
 5. Bij de toepassing van de in lid 2 en lid 4 bedoelde termijnen wordt gerekend vanaf de dag volgend op de datum van de in lid 1 dan wel lid 3 bedoelde schriftelijke mededeling
 6. Indien de Opdrachtgever op de eerste dag waarop de Open training volgens de Overeenkomst zou plaatsvinden om welke reden dan ook niet verschijnt of tijdens de Open training onregelmatig aanwezig is, blijft Opdrachtgever de volledig overeengekomen prijs verschuldigd.
 7. De Opdrachtgever is gerechtigd ingeval van verhindering een vervanger te laten deelnemen aan de Open training, tegen het overeengekomen tarief.
 8. Is de opdrachtgever een natuurlijk persoon, dan gelden de algemene consumenten voorwaarden van de NRTO.

Artikel 8 – Annulering hotelarrangement

 1. Eventuele kosten die Antheos moet maken voor het niet tijdig annuleren van het hotelarrangement door de Opdrachtgever worden bij de Opdrachtgever in rekening gebracht.
 2. Ingeval van annulering is de Opdrachtgever:
  a) De overeengekomen prijs voor het hotelarrangement niet verschuldigd ingeval van annulering of wijziging tot vier weken voor de overeengekomen datum van uitvoering van het hotelarrangement;
  b) De volledige overeengekomen prijs voor het hotelarrangement verschuldigd ingeval van annulering of wijziging binnen vier weken voor de overeengekomen datum van uitvoering van het hotelarrangement.

Artikel 9 – Klachtenregeling

 1. Antheos heeft een klachtenregeling die van toepassing is op alle Diensten die aan de Opdrachtgevers worden geleverd.
 2. Een klacht dient schriftelijk aan de directie van Antheos te worden gericht binnen een week na beëindiging van de opdracht c.q. een deel van de opdracht, op straffe van verval van alle mogelijke aanspraken. Gebreken die redelijkerwijs niet binnen die termijn ontdekt kunnen worden dienen uiterlijk binnen tien dagen na ontdekking ofwel redelijkerwijs ontdekt had kunnen zijn, schriftelijk aan Antheos te worden gemeld, zulks op straffe van verval van alle mogelijke aanspraken.
 3. De directie van Antheos neemt binnen twee weken na ontvangst van de klacht contact op met de Opdrachtgever om een afspraak te maken over de afwikkeling van de klacht.
 4. De Opdrachtgever zal alle voor onderzoek van de klacht noodzakelijke medewerking verlenen. Indien de Opdrachtgever geen medewerking verleent of anderszins onderzoek niet (meer) mogelijk is, wordt de klacht niet in behandeling genomen en heeft de Opdrachtgever geen aanspraken ter zake. Indien de klachten ongegrond zijn gebleken, zijn de kosten van het onderzoek van de klacht voor rekening van de Opdrachtgever. Aan het in behandeling nemen van een klacht kan de Opdrachtgever geen rechten ontlenen.
 5. Antheos zal het resultaat van de beslissing schriftelijk meedelen aan de Opdrachtgever.
 6. In geen geval geeft een eventuele klacht als bedoeld in dit artikel de Opdrachtgever het recht om zijn verplichtingen uit een Overeenkomst op te schorten.

Artikel 10 – Aansprakelijkheid

 1. Antheos is niet aansprakelijk voor enige tekortkoming in de nakoming van de voor haar uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen dan wel een onrechtmatige daad jegens Opdrachtgever, tenzij de Opdrachtgever aantoont dat de tekortkoming te wijten is aan opzet of grove schuld aan de zijde van Antheos.
 2. Antheos is niet aansprakelijk voor bedrijfs-, gevolg- en/of indirecte schade, daaronder begrepen schade als gevolg van bedrijfsstagnatie, winst- en omzetderving en geleden verlies. Antheos is evenmin aansprakelijk voor schade die toegerekend kan worden aan een handelen of nalaten van de Opdrachtgever of een door de Opdrachtgever ingeschakelde derde.
 3. Onverminderd het hiervoor bepaalde is de aansprakelijkheid van Antheos, met inachtneming van het in de wet, in de Overeenkomst en in deze Voorwaarden bepaalde in alle gevallen beperkt tot de voor de uitvoering van de Overeenkomst overeengekomen prijs, waarbij ingeval van een duurovereenkomst wordt uitgegaan van de overeengekomen prijs voor één jaar, dan wel tot een bedrag van maximaal € 450.000,=, indien laatst vermeld bedrag lager is dan het bedrag van de overeengekomen prijs.
 4. De Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die door (Medewerkers van) Antheos wordt geleden als gevolg van enige tekortkoming in de nakoming van een Overeenkomst door de Opdrachtgever dan wel onrechtmatige daad van de Opdrachtgever jegens Antheos en Opdrachtgever vrijwaart Antheos voor aanspraken (kosten en rente daaronder begrepen) van derden, waaronder Medewerkers.
 5. Indien en voor zover in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst sportactiviteiten of daarmee vergelijkbare activiteiten worden ontplooid dienen de deelnemers zelf te beoordelen of zij fysiek tot deelname in staat zijn. Deelname is voor eigen risico van de deelnemer.

Artikel 11 – Intellectuele eigendom

 1. Alle intellectuele eigendomsrechten, inclusief het auteursrecht, inzake alle door Antheos verstrekte en samengestelde zaken alsmede alle intellectuele eigendomsrechten welke ontstaan als gevolg van het verrichten van Diensten, berusten uitsluitend bij Antheos en blijven aldaar berusten. De Opdrachtgever verkrijgt slechts die rechten die hem nadrukkelijk in enige Overeenkomst worden toegekend.
 2. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Antheos zijn de Opdrachtgever en deelnemer niet gerechtigd gegevens uit en/of gedeelten en/of uittreksels van de ter beschikking gestelde zaken te openbaren, te exploiteren of, op welke wijze dan ook, te verveelvoudigen.

Artikel 12 – Vervaltermijn

 1. Voor zover in deze Voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de Opdrachtgever jegens Antheos in verband met de uitvoering van de Overeenkomst door Antheos in ieder geval na één jaar na het moment waarop de Opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden. In alle gevallen vervallen voornoemde rechten en andere bevoegdheden na twee jaar na de eerste dag waarop de betreffende Diensten zijn verricht.
 2. In geen geval rust op Antheos een schadevergoedingsverplichting ter zake vorderingen die meer dan twee jaar na de eerste dag waarop de betreffende Diensten zijn verricht, zijn ingesteld.

Artikel 13 – Slotbepaling

 1. Op alle verbintenissen tussen Antheos en de Opdrachtgever, op deze Voorwaarden en Overeenkomsten en alle daarmee verband houdende buitencontractuele verplichtingen is Nederlands recht van toepassing, met uitzondering van de Nederlandse internationaal privaatrechtelijke conflictregels.
 2. Alle geschillen, voortvloeiende uit de tussen Antheos en de Opdrachtgever gesloten Overeenkomsten of offertes waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn alsmede op alle daaruit voortvloeiende of daarmee verband houdende buitencontractuele verplichtingen zullen worden voorgelegd aan de burgerlijke rechter van de Rechtbank Amsterdam, onverminderd het recht van Antheos zich te wenden tot een andere, op grond van de wet bevoegde rechter.

Versie 19 oktober 2021