Het geheel is meer dan de som der delen

Teamontwikkelingstraject

Haal samen het beste uit jullie team. Tijdens ons teamontwikkelingstraject ontdek je waar energie verloren gaat en leer je jezelf en je collega's beter kennen. Zie waar jullie kwaliteiten liggen en hoe deze optimaal gebruikt kunnen worden. Ervaar door resultaatverbetering dat samenwerking daadwerkelijk loont.

Inleiding
In organisaties bestaat steeds meer behoefte aan medewerkers die verantwoordelijkheid durven te nemen, op een directe wijze met elkaar kunnen communiceren, in staat zijn om verbanden te leggen en samenwerking daadwerkelijk als belangrijk uitgangspunt voor hun handelen hanteren. Ons teamontwikkelingstraject is een sterk op de praktijk gericht veranderproces dat de teamleden door toenemend inzicht en bewustzijn, in staat stelt bovengenoemde aspecten in zichzelf te ontwikkelen. Het optimaal benutten van de diversiteit die er is tussen mensen om zo te kunnen komen tot resultaatverbetering is daarbij het voornaamste doel.

Onze aanpak
Tijdens ons teamontwikkelingstraject, dat bestaat uit een tweedaagse startbijeenkomst en een aantal vervolgdagen, faciliteren wij een veranderproces en hanteren daarbij het vergroten van inzicht en bewustzijn als uitgangspunt. Gedurende het traject onderzoeken de teamleden onder leiding van de procesbegeleider(s) en aan de hand van verschillende technieken en methodieken hun eigen beelden en oordelen en die van hun collega’s. Centraal daarbij staat het vergroten van het inzicht in de eigen persoon en het functioneren in relatie tot anderen om zo uiteindelijk te kunnen komen tot waarneembare gedragsverandering.

Het bespreken van praktijksituaties staat centraal in het traject. De teamleden doen daarbij nieuwe inzichten op en wisselen de ervaringen met elkaar uit. Het ontwikkelingstraject biedt een goed platform om binnen de groep tot andere omgangsvormen te komen omdat de deelnemers maandelijks de gelegenheid krijgen onder externe begeleiding elkaars functioneren in het team aan de orde te stellen. Omdat wij als begeleiders met de individuen binnen de groep een lange-termijn-relatie aangaan, zijn we in staat (gedrags)patronen te herkennen om van daaruit een adequate bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van het individu en het team. Ons teamontwikkelingstraject is maatwerk. De aard en inhoud van het programma zijn afhankelijk van de individuele leerbehoefte, de verwachtingen van de deelnemers en het ontwikkelingsstadium van het team. Deze worden door ons vastgesteld tijdens het intake-gesprek dat we vooraf voeren met elk teamlid. In algemene zin is het teamontwikkelingstraject er op gericht dat:

• de teamleden effectiever en consequenter gaan kiezen;
• zij bewuster omgaan met hun (klant)omgeving;
• er duidelijker met elkaar wordt gecommuniceerd;
• de teamleden meer verantwoordelijkheid gaan nemen;
• het team risico’s beter inschat;
• de teamleden meer van elkaar gaan leren;
• de onderlinge afhankelijkheid duidelijker wordt;
• de teamleden elkaar beter gaan ondersteunen;
• de aanwezige kwaliteiten beter worden benut;
• de besluitvormingsprocessen effectiever gaan verlopen;
• de creativiteit gaat toenemen;
• de openheid in het team wordt vergroot;
• er meer begrip tussen de teamleden ontstaat;
• noodzakelijke confrontaties vaker worden aangegaan;
• niet-productieve omgangsvormen worden besproken;
• de resultaten van het team worden verbeterd.

Het teamontwikkelingstraject start met een tweedaagse bijeenkomst. Daarna komt de groep gedurende een in onderling overleg vast te stellen periode, elke maand een dag bij elkaar. De deelnemers krijgen hierdoor de tijd de nieuw opgedane kennis in de praktijk te toetsen en ervaringen uit te wisselen om zo van elkaar te leren.

Heb je interesse in ons teamontwikkelingstraject? We helpen je graag verder! Neem contact met ons op voor meer informatie.